2020-01-19, sekmadienis, 07:49
 
 
 Tapk LSS nariu
Apklausa
Ar dažnai užeinate į šią svetainę
 
 
Anglų-lietuvių statistikos terminų žodynėlis
parallel sample lygiagrečioji imtis
a posteriori (posterior) probability aposteriorinė tikimybė
a priori (prior) probability apriorinė tikimybė
absolute continuous random variable absoliučiai tolydus atsitiktinis dydis
aglomeration methods jungimo metodai
alternative hypothesis alternatyva
bar graph stulpelių diagrama
block design blokinė struktūra
box-and-whiskers plot stačiakampė diagrama
categorical variable kategorinis kintamasis
central limit theorem centrinė ribinė teorema
certain event būtinasis įvykis
Chebyshev rule Čebyšovo taisyklė
chi-square goodness-of-fit test chi-kvadrat suderinamumo kriterijus
chi-square test of homogeneity chi-kvadrat homogeniškumo kriterijus
chi-square test of independence chi-kvadrat nepriklausomumo kriterijus
cluster klasteris
cluster sample lizdinė imtis
coefficient of variation (CV) kitimo (variacijos) koeficientas
communality bendrumas
complementary (contrary) event priešingasis įvykis
complete linkage distance pilnosios jungties atstumas
conditional probability sąlyginė tikimybė
confidence interval pasikliautinasis intervalas
confidence level pasikliovimo lygmuo
consistent estimator suderintasis įvertis
contingency coefficient kontingencijos koeficientas
continuous variable tolydusis kintamasis
correlation coefficient koreliacijos koeficientas
covariance kovariacija
cumulative frequency sukauptasis dažnis
data set duomenų aibė
degrees of freedom laisvės laipsniai
dendrogram dendrograma
density tankis
dependent variable priklausomasis kintamasis
descriptive statistics aprašomoji statistika
dichotomious variable dvireikšmis kintamasis
discrete random variable diskretusis atsitiktinis dydis
discrete variable diskretusis kintamasis
discrimination atskiriamumas, diskriminavimas
distribution skirstinys
distribution free nepriklausantys nuo skirstinio
distribution function pasiskirstymo funkcija
dummy variables pseudokintamieji
effective estimator efektyvusis įvertis
eigenvalue tikrinė reikšmė
empirical rule empirinė taisyklė
entropy entropija
error margin paklaidos rėžis
estimate įvertinio reikšmė (realizacija);įvertis
estimator įvertis, įvertinys
expected frequency tikėtinasis dažnis
expected value of random variable atsitiktinio dydžio vidurkis, matematinė viltis
factor extraction faktorių išskyrimas
factor loadings faktorių svoris
factor rotation faktorių sukimas
first quartile Q_1 pirmasis kvartilis
Fischer transform Fišerio transformacija
frequency dažnis
frequency distribution dažnių skirstinys
frequency distribution function dažnių pasiskirstymo funkcija
frequency function empirinė dažnio (tankio) funkcija
frequency polygon dažnių daugiakampis
frequency table dažnių lentelė
grouped data grupuotieji duomenys
histogram histograma
impossible event negalimasis įvykis
independent events nepriklausomieji įvykiai
index of predictive association sąlyginės prognozės indeksas
index of qualitative variation (IQV) kokybinės įvairovės indeksas
interquartile range (IQR) kvartilių skirtumas
intersection of events įvykių sankirta
interval scale intervalų skalė
judgment sample ekspertinė imtis
kurtosis ekscesas
law of large numbers didžiųjų skaičių dėsnis
least squares method mažiausių kvadratų metodas
level of significance reikšmingumo lygmuo
leverage įtakos indeksas
maximum likelihood method didžiausiojo tikėtinumo metodas
measures of dispersion sklaidos charakteristikos
measures of location padėties charakteristikos
median mediana
mode moda
moment momentas
mthod of moments momentų metodas
multicollinearity multikolinearumas
mutually exclusive events nesutaikomieji įvykiai
nominal scale pavadinimų skalė
non-probability sample netikimybinė imtis
normal approximation normalioji aproksimacija
normal curve normalioji kreivė
null hypothesis nulinė hipotezė
odds galimybė
ogive sukauptųjų santykinių dažnių laužtė, ogivė
one-sided test vienpusis kriterijus
opportunity sample proginė imtis
ordered array variacinė eilutė
ordinal scale rangų skalė
outlier išskirtis
paired samples porinės imtys
Pareto diagram Pareto diagrama
percentiles procentiliai
pie chart skritulinė diagrama
Poisson approximation puasoninė (Puasono) aproksimacija
population populiacija
population parameter populiacijos parametras
prediction interval prognozės intervalas
probability sample tikimybinė imtis
p-value p-reikšmė
qualitative variable kokybinis kintamasis
quantiles kvantiliai
quantitative variable kiekybinis kintamasis
quartiles kvartiliai
quota sample kvotinė imtis
random event atsitiktinis įvykis
random sampling error atsitiktinė imties paklaida
random variable atsitiktinis dydis
range duomenų aibės plotis, amplitudė
ratio scale santykių skalė
rejection region (critical region), kritinė sritis, atmetimo sritis
relative frequency santykinis dažnis
representative sample reprezentatyvi imtis
residual liekamoji paklaida
response rate atsakymo lygis
runs test serijų kriterijus
sample imtis
sample mean imties vidurkis, empirinis vidurkis
sample size imties dydis
sample statistics imties statistika
sample variance imties dispersija, empirinė dispersija
sampling with replacement grąžintinis ėmimas
sector išpjova, sektorius
similarity measures panašumo matai
simple (elementary) event elementarusis įvykis
simple random sample paprastoji atsitiktinė imtis
systematic sample sistemingoji imtis
systematic sampling error sistemingoji imties paklaida
skewness asimetrijos koeficientas
standard deviation (Std) standartinis nuokrypis
standard normal distribution standartinis normalusis skirstinys
standard score standartizuotoji reikšmė
statistic inference statistinės išvados
stem-and-leaf plot diagrama medis
strata sluoksniai
stratified sample sluoksninė imtis
sum of squares between (SSB) grupių kvadratų suma
sum of squares within (SSW) vidinė kvadratų suma
tail probability uodegos tikimybė
test statistic kriterijaus statistika
third quartile Q_3 trečiasis kvartilis
ties susietosios reikšmės
type I and type II errors I ir II rūšies klaidos
total sum of squares (SST) visa kvadratų suma
trimmed mean nupjautasis vidurkis
t-test t kriterijus
two-sided test dvipusis kriterijus
two-way ANOVA dvifaktorinė ANOVA
unbiased estimator nepaslinktasis įvertis
union of events įvykių sąjunga
variable kintamasis
variance dispersija
z - score z reikšmė
2008 www.manosvetaine.lt