2020-01-19, sekmadienis, 06:55
 
 
 Tapk LSS nariu
Apklausa
Ar dažnai užeinate į šią svetainę
 
 
Įstatai

Lietuvos statistikų sąjungos įstatai

1 skirsnis. Bendroji dalis

2 skirsnis. Sąjungos veiklos tikslai ir funkcijos

3 skirsnis. Sąjungos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

4 skirsnis. Sąjungos narių teisės ir pareigos

5 skirsnis. Sąjungos organai

6 skirsnis. Sąjungos finansinės veiklos kontrolė

7 skirsnis. Sąjungos lėšų šaltiniai

8 skirsnis. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

9 skirsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

10 skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarka

11 skirsnis. Sąjungos filialai ir atstovybės

12 skirsnis. Sąjungos pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas

 

1 skirsnis. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos statistikų sąjunga (toliau - sąjunga) yra visuomeninė savanoriška statistikų organizacija, jungianti narius, kurie domisi statistikos veikla ir prisideda prie jos plėtros.

1.2. Savo veikloje sąjunga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.3. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi teisę įstatymų nustatytais būdais įsigyti turtą ir juo disponuoti, turi savo antspaudą bei bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje. Sąjungos teisinė forma - asociacija.

1.4. Sąjunga veikia Lietuvos Respublikoje. Sąjungos būstinė yra Vilniuje, Gedimino pr. 29.

1.5. Asociacijos veikos laikotarpis - neribotas.

1.6. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.7. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji Asociacijos finansiniai metai prasideda nuo jos įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

2 skirsnis. Sąjungos veiklos tikslai ir funkcijos

2.1. Sąjungos veiklos tikslai yra:

1) studijuoti ir tyrinėti statistikos teorines ir praktines problemas, teikti pasiūlymus ir konsultuoti, diegiant mokslo pasiekimus praktikoje;

2) ugdyti savo narių dorovingą profesijos supratimą, solidarumą, kelti jų kvalifikaciją.

2.2. Siekiant tikslų, sąjunga:

organizuoja narių susirinkimus ir diskusijas;

atlieka statistinius tyrimus;

3) ruošia paskaitas ir pranešimus;

4) konsultuoja, recenzuoja, teikia pasiūlymus, pagal užsakymus atlieka ekspertizes teoriniais ir praktiniais statistikos klausimais;

5) renka, sistemina ir skelbia medžiagą apie Lietuvos ir pasaulio žymių statistikų veiklą;

6) organizuoja mokslines-praktines konferencijas ir seminarus;

7) palaiko ryšius su kitomis Respublikos, užsienio šalių bei tarptautinėmis statistikų organizacijomis. Sąjunga gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Konstitucijai, kitiems įstatymams bei šiems įstatams;

8) bendradarbiauja rengiant statistikos krypties mokymo ir studijų programas;

9) užsiima leidybine veikla.

3 skirsnis. Sąjungos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

 

3.1. Sąjungos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys.

3.2. Sąjungos rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys sąjungos tikslams bei veiklai bei savarankiškai ir teisėtai remiantys sąjungą finansiškai ir materialiai.

3.3. Sąjunga gali turėti garbės narius, kurie renkami narių susirinkime.

Sąjungos narių priėmimas

3.4. Asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, pateikia rašytinį prašymą sąjungos prezidentui. Pareiškimas įregistruojamas ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas perduodamas Valdybos pirmininkui.

3.5. Gavęs šių įstatų 3.4. str. nurodytą prašymą, Valdybos pirmininkas privalo sušaukti Valdybos posėdį, kuriame turi būti svarstomas naujojo nario priėmimo į sąjungą klausimas.

3.6. Naujus narius į sąjungą priima sąjungos Valdyba įstatų 5.20 str. nustatyta tvarka.

3.7. Apie priimtą sprendimą sąjungos Valdyba informuoja pareiškėją ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

3.8. Asmuo sąjungos nariu tampa ir visas šiuose įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo visuotinio sąjungos narių susirinkimo nustatyto vienkartinio stojamojo nario mokesčio sumokėjimo dienos.

3.9. Vienkartinio stojamojo ir metinio sąjungos nario mokesčio mokėjimo tvarka ir dydžiai nustatomi atskiru visuotinio sąjungos narių susirinkimo sprendimu.

Sąjungos narių išstojimas ir pašalinimas

3.8. Narystė sąjungoje pasibaigia:

3.8.1. Nariui pareiškus norą išstoti iš sąjungos.

3.8.2. Likvidavus narį-juridinį asmenį ar atšaukus tokio juridinio asmens registravimą.

3.8.3. Pašalinus narį Įstatų 3.10 str. nustatytais pagrindais.

3.8.4. Jei per vienerius metus nuo Valdybos sprendimo sustabdyti narystę narystė sąjungoje dėl paties nario kaltės nebuvo atnaujinta.

3.9. Savanoriškas išstojimas iš sąjungos vykdomas analogiškai sąjungos narių priėmimo tvarkai, vadovaujantis šiais įstatais.

3.10. Valdybos sprendimu sąjungos narys gali būti pašalintas iš sąjungos, jeigu jis:

3.10.1. Laiku nemoka sąjungos nario mokesčio.

3.10.2. Nevykdo kitų sąjungos įstatuose nustatytų nario pareigų.

3.10.3. Nevykdo visuotinio sąjungos narių susirinkimo ir Valdybos sprendimų.

3.10.4. Vykdo veiklą, priešišką sąjungos tikslams ir uždaviniams.

3.10.5. Jo elgesys pažeidžia sąjungos nario etikos reikalavimus.

3.11. Jei yra šių įstatų 3.10 str. l ir 2 punktuose nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu inicijuojama sąjungos nario pašalinimo procedūra, ir sąjungos narys Valdybai nurodo svarbias aplinkybes, sąlygojusias minėtų pagrindų atsiradimą, Valdyba gali sustabdyti tokio asmens narystę sąjungoje. Narystė Valdybos sprendimu gali būti sustabdyta ne ilgiau, nei vieneriems metams.

3.12. Kai sąjungos narys pašalina aplinkybes, dėl kurių jo narystė sąjungoje buvo sustabdyta, Valdyba savo sprendimu atnaujina tokio asmens narystę sąjungoje.

3.13. Nario pašalinimo arba narystės sąjungoje sustabdymo procedūrai inicijuoti pakanka bent vieno iš šių Įstatu 3.10 str. nurodytų pagrindų.

3.14. Valdyba privalo pradėti nario pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo procedūrą, jei to reikalauja bent vienas Valdybos narys arba ne mažiau kaip 1/10 visų sąjungos narių.

3.15. Apie Valdybos posėdžio, kuriame bus sprendžiamas nario pašalinimo, narystės sąjungoje sustabdymo ar atnaujinimo klausimas, datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešama nariui, kurio pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo klausimas sprendžiamas. Jei narys buvo tinkamai informuotas, nario neatvykimas netrukdo išspręsti atitinkamo klausimo jam nedalyvaujant.

3.16. Valdybos sprendimas dėl nario pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo priimamas šių įstatų 5.20 str. nustatyta tvarka ir įsigalioja nuo jo priėmimo momento.

3.17. Išstojusiam (pašalintam) sąjungos nariui stojamasis mokestis ir kitos įmokos negrąžinami.

4 skirsnis. Sąjungos narių teisės ir pareigos

4.1. Sąjungos narys turi teisę:

4.1.1. Dalyvauti visuotiniame sąjungos narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu. Nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio dydžio, kiekvienas narys susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą. Narys, kurio narystė sąjungoje sustabdyta, neturi balso teisės priimant sprendimus visuotiniame sąjungos narių susirinkime.

4.1.2. Dalyvauti sąjungos rengiamuose renginiuose.

4.1.3. Susipažinti su sąjungos dokumentais ir gauti visą sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą.

4.1.4. Teikti žodinius bei rašytinius pasiūlymus dėl sąjungos veiklos, sprendimų bei kitų aktų projektus.

4.1.5. Naudotis kitomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.

4.1.6. Remiantis šių įstatų 5.6 str. inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą svarbiems sąjungai klausimams spręsti.

4.1.7. Remiantis šių įstatų 3.14 str., inicijuoti nario pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo procedūrą.

4.1.8. Laisvai išstoti iš sąjungos.

4.2. Sąjungos narys privalo:

4.2.1. Laikytis sąjungos įstatų.

4.2.2. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir laiku sumokėti nario ir kitus nustatytus mokesčius ar jų priemokas.

4.2.3. Vykdyti visuotinio sąjungos narių susirinkimo, sąjungos Valdybos ir sąjungos prezidento sprendimus.

4.2.4. Teikti sąjungai tikslią ir pilną informaciją, būtiną sąjungos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti.

4.2.5. Teikti sąjungai kitą pagalbą, būtiną sąjungos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti.

5 skirsnis. Sąjungos organai

5.1. Sąjungos organai yra šie:

5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas.

5.1.2. Valdyba.

5.1.3. Sąjungos prezidentas.

5.2. Sąjungos organai privalo veikti tik sąjungos ir jos narių naudai. Sąjungos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia sąjungos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems sąjungos veiklos tikslams.

Visuotinis narių susirinkimas

5.3. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias sąjungos organas.

5.4. Visuotiniame sąjungos narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys sąjungos nariais, nepriklausomai nuo jų mokamo nario mokesčio dydžio.

5.5. Tik visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

5.5.1. Keisti sąjungos įstatus.

5.5.2. Nustatyti sąjungos tikslus ir pagrindinius uždavinius.

5.5.3. Dviejų metų laikotarpiui rinkti, taip pat anksčiau laiko atšaukti Valdybos narius ir Valdybos pirmininką.

5.5.4. Rinkti ir atšaukti sąjungos prezidentą.

5.5.5. Nustatyti ir keisti sąjungos narių įnašų ir mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką.

5.5.6. Priimti sprendimus dėl sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

5.5.7. Tvirtinti Valdybos pateiktą sąjungos metinę finansinę atskaitomybę ir sąjungos veiklos ataskaitą.

5.5.8. Tvirtinti revizoriaus (auditoriaus) aktus ir išvadas.

5.6. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per metus. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau, kaip 1/5 sąjungos narių arba revizorius (auditorius).

5.7. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą sąjungos prezidentas privalo viešai paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" arba kiekvienam sąjungos nariui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau, nei 14 (keturiolika) dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime apie šaukiamą susirinkimą nurodoma jo data, laikas, vieta, darbotvarkė.

5.8. Jeigu visi sąjungos nariai sutinka, susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant įstatų 5.7 str. nustatyto termino.

5.9. Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė sąjungos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau, kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. Pranešimai apie pakartotinio narių susirinkimo sušaukimą įstatų 5.7 str. nustatytu būdu sąjungos nariams turi būti įteikti likus ne mažiau, nei 14 (keturiolika) dienų iki pakartotinio susirinkimo dienos.

5.10. Sąjungos narys turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame narių susirinkime.

5.11. Sprendimas visuotiniame narių susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų "už'' negu „prieš". Sprendimams šių įstatų 5.5.1 ir 5.5.6 straipsniuose nurodytais klausimais priimti reikia ne mažiau nei 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų.

5.12. Kiekvienas sąjungos narys, nepriklausomai nuo to, koks jo ar jo atstovaujamo sąjungos nario įnašo dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

5.13. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami. Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

Valdyba

5.14. Sąjungos Valdyba yra kolegialus sąjungos valdymo organas, atsakingas už sąjungos tikslų įgyvendinimą bei metinio biudžeto vykdymą ir priežiūrą.

5.15. Valdybą sudaro 13 (trylika) narių, kuriuos 2 metams renka visuotinis narių susirinkimas.

5.16. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką, jo pavaduotoją ir atsakingąjį sekretorių.

5.17. Sąjungos Valdyba:

5.17.l. Dviejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia revizorių (auditorių).

5.17.2. Nustato prezidento atlyginimą ir kitas jo darbo sąjungoje sąlygas, skiria jam paskatinimus ir nuobaudas.

5.17.3. Svarsto prašymus dėl narių priėmimo į sąjungą, išstojimo iš sąjungos, pareiškimus dėl pašalinimo iš sąjungos, narystės sustabdymo ar atnaujinimo, priima sprendimus šiais klausimais.

5.17.4. Priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančiu litų) investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), teisės aktų leidžiamo ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų) įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); dėl teisės aktų leidžiamo kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo; dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų).

5.17.5. Priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, jų valdymo organų, jų narių skyrimo ir atšaukimo, pertvarkymo ar pabaigos, sąjungos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, sąjungos filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo.

5.17.6. Tvirtina sąjungos filialų ir atstovybių nuostatus.

5.17.7. Skiria ir atšaukia iš pareigų sąjungos filialų ir atstovybių vadovus.

5.17.8. Svarsto klausimus, kuriuos pateikia sąjungos prezidentas, Valdybos pirmininkas ar sąjungos nariai.

5.17.9. Analizuoja sąjungos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus visuotiniam narių susirinkimui.

5.17.10. Analizuoja ir vertina sąjungos prezidento pateiktą sąjungos metinę finansinę atskaitomybę. Sąjungos veiklos ataskaitą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam sąjungos narių susirinkimui tvirtinti.

5.17.11.Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų nustatytas funkcijas ir visuotinio narių susirinkimo sprendimus.

5.18. Valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys.

5.19. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau, nei 1/2 Valdybos narių.

5.20. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja ne mažiau, kaip pusė Valdybos posėdyje dalyvavusių Valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.

5.21. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

Sąjungos prezidentas

5.22. Sąjungos prezidentas yra vienasmenis sąjungos valdymo organas, vadovaujantis kasdienei sąjungos veiklai.

5.23. Sąjungos prezidentas veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, sąjungos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais, administracijos darbo reglamentu ir kitais vidaus teisės aktais.

5.24. Sąjungos prezidentą renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Su sąjungos prezidentu visuotinio narių susirinkimo Įgaliotas asmuo pasirašo darbo sutartį. Sąjungos prezidentu gali būti veiksnus fizinis asmuo. Sąjungos prezidentas gali turėti pavaduotojų.

5.25. Sąjungos prezidentas kartu gali būti ir valdybos narys ar valdybos pirmininkas.

5.26. Sąjungos prezidentas:

5.26.1. Vykdo valdybos pavestas funkcijas ir sprendimus.

5.26.2. Vadovauja ir organizuoja kasdieninę sąjungos veiklą, tvarko operatyvinius sąjungos veiklos reikalus.

5.26.3. Vienasmeniškai veikia sąjungos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sąjungos sandorius.

5.26.4. Atidaro ir uždaro sąjungos sąskaitas bankų įstaigose.

5.26.5. Atstovauja sąjungai santykiuose su trečiaisiais asmenimis (tiek fiziniais, tiek ir juridiniais), teisme ir arbitraže.

5.26.6. Tvirtina sąjungos darbuotojų pareigybes ir etatų sąrašą.

5.26.7. Priima ir atleidžia iš darbo sąjungos darbuotojus.

5.26.8. Savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą.

5.26.9. Organizuoja sąjungos valdybos posėdžius ir visuotinius narių susirinkimus.

5.26.10. Dalyvauja visuotiniuose narių susirinkimuose ir Valdybos posėdžiuose (jei nėra Valdybos narys) su patariamojo balso teise.

5.26.11. Pateikia Valdybai metinę finansinę atskaitomybę, metinę sąjungos veiklos ataskaitą ir kitą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti.

5.26.12. Užtikrina sąjungos turto apsaugą, gausinimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių sąjungos paslapčių apsaugą.

5.26.13. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas, sąjungos narių susirinkimo ir Valdybos priimtus sprendimus.

5.27. Tik remdamasis sąjungos Valdybos sprendimu sąjungos prezidentas gali sudaryti sandorius:

5.27.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų) investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

5.27.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų), teisės aktų leidžiamo įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

5.27.3. dėl teisės aktų leidžiamo kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

5.27.4. dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 10 000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų).

6 skirsnis. Sąjungos finansinės veiklos kontrolė

6.1. Sąjunga privalo periodiškai tikrinti finansinę veiklą. Tai turi atlikti auditorius (revizorius), kurį renka visuotinis narių susirinkimas 2 metų laikotarpiui. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos pažymėjimą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti sąjungos Valdybos narys bei sąjungos prezidentas.

6.2. Auditorius (revizorius) kontroliuoja sąjungos finansinę veiklą. Jis privalo:

6.2.1. Tikrinti sąjungos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus.

6.2.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti sąjungos finansinius buhalterinius patikrinimus.

6.2.3. Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.

6.2.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti sąjungos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

6.3. Sąjungos prezidentas ir Valdyba privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

6.4. Revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už sąjungos veiklos trūkumų nuslėpimą.

7 skirsnis. Sąjungos lėšų šaltiniai

7.1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip pat gautas kaip parama kitas turtas bei lėšos, reikalingi įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

7.2. Sąjungos lėšas sudaro:

1)stojamieji įnašai ir metiniai narių mokesčiai;

2)pajamos iš atliktų tyrimų bei leidybinės veiklos;

3) fizinių asmenų, labdaros ir paramos būdu gautos (pagal Labdaros ir paramos įstatymą) lėšos;

4) nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

5) kredito įstaigų palūkanos už saugomas sąjungos lėšas;

6) skolinto kapitalo lėšos;

7) kitos teisėtai gautos lėšos;

7.3. Sąjungos lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos jos nariams.

8 skirsnis. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

Sąjungos įstatai keičiami susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Pakeisti sąjungos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų regitre dienos.

9 skirsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

9.1. Susirinkimų nutarimai bei kiti pranešimai, su kuriais supažindinti visus sąjungos narius ar kitus asmenis išsiučiami ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimų priėmimo. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai.

9.2. Apie numatomą sąjungos reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą sąjungos prezidentas privalo viešai paskelbti dienraštyje "Lietuvos rytas" ir pranešti visiems kreditoriams raštu.

10 skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarka

10.1. Sąjungos nariui raštu pareikalavus, sąjungos prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas šių dokumentų: sąjungos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, sąjungos veiklos ataskaitų, revizoriaus išvadų, susirinkimų protokolų, sąjungos narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumantuose nėra komercinės paslapties. Susirinkimas nustato informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

11 skirsnis. Sąjungos filialai ir atstovybės

11.1. Sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Sąjungos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Filialas ar atstovybė yra sąjungos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi sąjungos, kaip juridinio asmens, vardu.

11.3. Už filialo ar atstovybės prievoles sąjunga atsako visu savo turtu.

11.4. Filialai ir atstovybės steigiami, jų veikla nutraukiama sąjungos Valdybos sprendimu.

11.5. Filialai ir atstovybės veikia pagal sąjungos įstatus ir sąjungos Valdybos patvirtintus nuostatus.

11.6. Filialų ir atstovybių veiklą organizuoja ir vykdo sąjungos Valdybos paskirti jų vadovai.

11.7. Filialai ir atstovybės registruojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.

11.8. Kiti sąjungos filialų ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą bei kitus teisės aktus.

12 skirsnis. Sąjungos pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas

12.1. Sąjunga pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka.

12.2. Sprendimą dėl sąjungos reorganizavimo padalijant jį į kelias organizacijas ar prijungiant prie kitos organizacijos turi teisę priimti susirinkimas.

12.3. Sąjunga gali būti reorganizuojama šiais būdais:

12.3.1. Jungimo būdu;

12.3.2. Skaidymo būdu;

12.4. Jei sąjunga reorganizuojama padalinant į kelias organizacijas, jo turtas ir lėšos atitenka toms organizacijoms, prie kurių prisijungiama.

12.5. Reorganizuojamos sąjungos turto įvertinimą ir išvadas revizorius pateikia iki susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti sąjungos reorganizavimą.

12.6. Sąjungos veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:

- susirinkimo priimtas sprendimas nutraukti sąjungos veiklą;

- teismo sprendimas nutraukti sąjungos veiklą.

12.7. Pasibaigus sąjungos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitoms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos sąjungos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių nėra-kitoms organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

12.8. Šiuose įstatuose neaptarti kiti, susiję su sąjungos veikla, klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Vilnius, du tūkstančiai šeštųjų metų kovo mėnesio antroji diena.

Sąjungos prezidentas: Vygantas Paulauskas

Į viršų

2008 www.manosvetaine.lt